บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ลูกค้า Masagana Gas Corporation มาเยี่ยม SMPC

คุณ Richard C. Yao ผู้บริหารจากบริษัท Masagana Gas Corporation ประเทศฟิลิปปินส์ และคุณวิชาญ สัจจเสนีย์ ผู้ตรวจสอบจากบริษัท SGS ได้มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัทสหมิตรถังแก๊ส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555