บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันพุธ  ที่ 8 เมษายน  2563

ลำดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1.

นางปัทมา เล้าวงษ์

104,978,301

19.60%

2.

นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

54,337,281

10.15%

3.

นางเบญจวรรณ ธารินเจริญ

44,094,664

8.23%

4.

นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

37,785,000

7.06%

5.

นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์

25,469,911

4.76%

6.

นายบพิธ ภัทรรังรอง

23,482,400

4.39%

7.

นายทัยดี วิศวเวช

19,631,953

3.67%

8.

นางอุบล เอกะหิตานนท์

17,395,915

3.25%

9.

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15,200,516

2.84%

10.

นายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย

15,102,252

2.82%

รวมลำดับ 1-10

357,478,193

66.76%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

178,028,140

33.24%

รวม

535,506,333

100.00%