บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

การศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม

  • Anti-Corruption จาก IOD
  • CFO จาก สภาวิชาชีพการบัญชี
  • SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • MMP จาก Chulalongkorn Business School

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2557 – พฤศจิกายน 2557

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2543 - 2557

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี