บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม

 • Anti – Corruption จาก IOD
 • CFO จาก สภาวิชาชีพบัญชี
 • SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • MMP จาก Chulalongkorn Business School
 • Transfer pricing
 • Related party transaction and impairment issues
 • Capital structure and funding strategy
 • Updated on texes and foreign investment issues

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี