บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์

นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

  • ปริญญาโท Energy and Mineral Resources – The University of Texas at Austin, USA
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

  • EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องคู่สมรสคุณปัทมา

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

2553-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี