บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

  • Bachelor of Science in Marketing, University of Wisconsin-La Crosse, USA

หลักสูตรอบรม

  • EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

6.71

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรคุณสุภา
หลานคุณอุบล

2556-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2539-2556

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี