บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

  • ปริญญาตรี นิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรอบรม

  • EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

10.20

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรอุบล
หลานคุณสุภา

2553-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี