บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา :

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรอบรม :

  • DCP และ DAP จาก IOD
  • Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :

0.09

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

2556-ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี