บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นายทัยดี วิศวเวช

นายทัยดี วิศวเวช

กรรมการ

การศึกษา

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

  • DCP และ DAP จาก IOD
  • Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

5.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

2535-ปัจจุบัน

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี