บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นายธนฑิต เจริญจันทร์

นายธนฑิต เจริญจันทร์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

  • (MBA), Sloan School of Management,
    Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม

  • DCP และ DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

ส.ค. 2562-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Globlex Securities Co.,Ltd

2562-ปัจจุบัน

Chief Transformation Officer
General Electronic Commerce Service Co.,Ltd

2553-ปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้งและ CEO Rizberry Co.,Ltd.

2541-ปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้ง Greenfood Global Co.,Ltd.

2535-ปัจจุบัน

Partner AST Master Co.,Ltd.

2558-2562

Chief Retail and Commercial Group Officer
TCC Group, Asset World Corporation Plc.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Globlex Securities Co.,Ltd