บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นายธนฑิต เจริญจันทร์

นายธนฑิต เจริญจันทร์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Sloan School of Management,
  • Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม

  •  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

2562-ปัจจุบัน

Chief Transformation Officer, General Electronic Commerce Services Company Limited.

2553-ปัจจุบัน

Founder and CEO, Rizberry Company Limited.

2542-ปัจจุบัน

Founder, Greenfood Global Company Limited.

2536-ปัจจุบัน

Partner, AST Master Company Limited.

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

Independent Director and Audit Committee

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี