บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นายวินัย วิทวัสการเวช

นายวินัย วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การศึกษา :

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรม :

 • DCP จาก IOD
 • Clean Business จาก IOD
 • ACP จาก IOD
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 9
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2559-2561

กรรมการ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

2557-2558

กรรมการ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

2554-2558

ประธานกรรมการ
บริษัท บางกอก-เดคคอน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ,  รองประธานกรรมการ
  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

 • ประธานกรรมการ
  บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด