บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรอบรม :

  • DAP จาก IOD
  • Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

อาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา) :

2556-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี