บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
( ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน )

การศึกษา

  • MBA (Finance & International Business), University of Wisconsin, USA
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

  • DCP และ DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

2556-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการการเงิน
บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด

2549-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซูไก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซูไก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการและผู้จัดการการเงิน
บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด