บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
( ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน )
กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

การศึกษา

  • MBA (Finance & International Business), University of Wisconsin, USA
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

  • DCP และ DAP จาก IOD
  • IC License จาก SET

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

ส.ค. 2562-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัทหลักทรัพทย์กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ส.ค. 2562-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2562-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการการเงิน
บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด

2549-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการและผู้จัดการการเงิน
บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด