บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี ดร.ทิม นพรัมภา ดร. รพีพร รุ้งสีทอง และนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่บริษัทฯ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการจัดการ ที่เน้นให้นิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ และนำเสนอแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมถังแก๊ส และความเป็นมาของบริษัทฯ รวมถึงได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ให้กับคณะอาจารย์และนิสิตที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว