บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ได้แจ้งมติรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยให้กับ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC เป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ได้รับการรับรองครั้งแรกในเดือนเมษายน 2559 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง เป็นการยืนยันในความตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นเรื่องการต่อต้านการทุจริตและให้การสนับสนุนแนวร่วมฯ อย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินต่อไปในอนาคต