บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นางปัทมา เล้าวงษ์

นางปัทมา เล้าวงษ์

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

การศึกษา

  • MBA (Finance) ,University of Wisconsin, USA
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

  • DAP และ DCP จาก IOD
  • CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี
  • SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • Anti-Corruption จาก IOD
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 22

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

24.21

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรคุณอุบล
หลานคุณสุภา

2552-ปัจจุบัน

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2551-2557

เลขานุการบริษัท
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี