บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นางปัทมา เล้าวงษ์

นางปัทมา เล้าวงษ์

 รองประธานกรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
กรรมการสรรหา, กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 

การศึกษา

  • MBA (Finance) ,University of Wisconsin, USA
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

  • DAP และ DCP จาก IOD
  • CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี
  • SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • Anti-Corruption จาก IOD
  • CMA จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

24.36

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรคุณอุบล
หลานคุณสุภา

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

2552-ปัจจุบัน

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี