บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

คณะกรรมการบริษัท_backup_2006021

คณะกรรมการบริษัท_backup_2006021

นางปัทมา เล้าวงษ์

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหา
กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธนฑิต เจริญจันทร์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
( ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน )
กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ